Archive for February, 2011

จดโดเมนของประเทศไทย .th (ccTLDs)

จดโดเมนของประเทศไทย .th (ccTLDs) โดเมนเนมของประเทศไทย เป็นชื่อโดเมนเนมที่ลงท้ายด้วย .th ซึ่งองค์กร THNIC ได้รับอนุมัติจาก ICANN ให้เป็นผู้ดูแล สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการใช้ชื่อโดเมนเนมที่ต้องการบ่งบอกความเป็นไทยด้วยการใช้นามสกุล .th เนื่องจากบริษัทของเราได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางจากจาก THNIC ให้เป็นตัวแทนในการรับจดทะเบียนโดเมนเนมลักษณะนี้ ดังนั้นการจดทะเบียนโดเมนเนมกับเรา มีความปลอดภัย และคุณจะเป็นเจ้าของโดเมนเนม 100% กล่าวคือ คุณจะได้รับ Username/Password ในการ Login เข้าสู่ระบบจัดการโดเมนเนม และสามารถเปลี่ยนย้ายโฮสติ้ง หรือเปลี่ยนย้ายไปต่ออายุกับที่อื่นก็ได้หากต้องการ ขั้นตอนการจดทะเบียนโดเมนเนมมีง่ายๆ 2 ขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบราคาค่าจดทะเบียนโดเมนเนม แบบที่คุณต้องการ ราคาค่าจดทะเบียนโดเมนเนมจะแตกต่างกันไปตามแต่ละนามสกุลและระยะเวลา นามสกุล/ระยะเวลา .in.th .co.th, .ac.th, .go.th 2. ตรวจสอบว่าโดเมนเนมที่คุณต้องการมีสถานะ “ว่าง” พร้อมจดหรือไม่ เมื่อทราบค่าจดทะเบียนโดเมนเนมที่ต้องการแล้ว ให้ตรวจสอบสถานะของโดเมนเนมนั้นๆ ว่ามีผู้ถือครองโดเมนเนมอยู่แล้วก่อนหรือไม่ ซึ่งโดเมนเนมที่จะจดทะเบียนได้ ต้องไม่มีผู้อื่นใช้งานอยู่ก่อน กล่าวคือ ต้องมีสถานะเป็น “ว่าง” พร้อมจดทะเบียนใหม่ คุณสามารถตรวจสอบสถานะของโดเมนเนมผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ด้วยการกรอกชื่อโดเมนเนมที่ต้องการ […]

No Comments

ข้อมูลผู้ถือครองโดเมน Whois

ข้อมูลผู้ถือครองโดเมน Whois ระบบตรวจสอบข้อมูล โดเมนเนม Whois มีไว้สำหรับ ตรวจสอบข้อมูล ผู้ที่เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนั้นๆ โดยคุณสามารถกรอกชื่อที่ต้องการ เพื่อให้ระบบตรวจสอบ และแสดงผลขึ้นมา ระบบนี้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Whois กลางทั่วโลก ทำให้คุณสามารถตรวจสอข้อมูลได้ทุกๆ ชื่อ และเป็นข้อมูลจริงที่ใช้อ้างอิงกันในระบบสากล

No Comments