Archive for the ความรู้เกี่ยวกับ Ecommerce Category

อีคอมเมอร์ส E-Commerce คืออะไร

อีคอมเมอร์สหรือการทำธุรกิจแบบออนไลน์ โดยการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทาง ตัวอย่างเช่น การแสดงข้อมูลแคตาล็อคสินค้า การสั่งซื้อแบบออนไลน์ ซึ่งอาจรวมถึง การชำระเงิน ซึ่งช่วยให้เราสามารถทำธุรกิจ หรือขายสินค้าให้กับลูกค้าได้สะดวก รวดเร็วกว่าเดิม

No Comments

Amazon ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ใน E-commerce

Amazon.com ร้านหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ และประสบความสำเร็จสูงสุด ของโลก ในปี 1995 Amazon.com สามารถขายหนังสือ จากเว็บไซต์ได้ด้วยมูลค่าถึงกว่า 1 ล้านเหรียญ และในอีก 2 ปี ต่อมา สามารถขายหนังสือได้ถึงกว่า 30 ล้านเล่ม สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ Amazon ขายหนังสือได้จำนวนมากมาย ก็ด้วยความเอาใจใส่ และเข้าใจลูกค้า มีข้อมูลรีวิว บทคัดย่อ ชื่อ และอีเมล์ของผู้ที่เคยซื้อไปแล้ว และความเห็นของผู้ซื้อเหล่านั้น นี่เองคือเหตุผลว่า ทำไมลูกค้าส่วนใหญ่ จึงเลือกซื้อหนังสือกับ Amazon.com

No Comments

Dell ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ใน E-commerce

DELL ผู้จำหน่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน ผู้ประสบความสำเร็จและ มีอัตราการเจริญเติบโต สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทำการค้าขาย เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทางไปรษณีย์ ในปี 1993 บริษัท Dell นำระบบอี-คอมเมอร์ส เข้ามาใช้กับ การจำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท หากลูกค้าสั่งซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง อินเตอร์เน็ต บริษัทสามารถประกอบ และจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ลูกค้าภายใน 5 วัน

No Comments

เริ่มต้นจัดตั้งเว็บไซต์หรือ อีคอมเมอร์สได้อย่างไร?

กำหนดจุดมุ่งหมายของเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้เราได้ความต้องการ ของเว็บไซต์ (Web site requirement) กำหนดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ เพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์จะให้ประโยชน์ แก่ธุรกิจของคุณและลูกค้า การกำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ เริ่มจากสิ่งที่คุณต้องการจะให้กับผู้เยี่ยมชม ซึ่งต้องเหมาะสมกับเป้าหมายของธุรกิจของคุณ และทรัพยากรที่คุณมีอยู่ด้วย

No Comments